സൗദിയിൽ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനി പിസ്സ ഔട്‍ലെറ്റിൽ തുടക്കക്കാർക്ക് തൊഴിൽ അവസരം .

job
💠 *FRESHERS CAN APPLY-NO PREVIOUS EXPERIENCE REQUIRED* 💠
                                                   MAESTRO PIZZA
👉 *SERVICE CREWS-200 NOS*
*ATTRACTIVE SALARY + FOOD ALLOWANCE*
🔹Freshers can Apply
🔹Age 21-30
🔹English speaking candidates required
🔹Free Accommodation
🛡 *CLIENT INTERVIEW ON SATURDAY 18TH AUGUST @ CALICUT* 🛡
👤 *CONTACT US ONLY DURING OFFICE HOURS-9AM-6PM*
*CAREER ENTERPRISES*
1st Floor, Darvesh Complex,
Uppala, Kasargod
📱 9633008545
📱 9895115639
👉 *Keep Sharing* 👈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *