കോഴിക്കോട് ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജിലെ ഹോസ്റ്റിലെ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷബാധ; 25 ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ആശുപത്രിയിൽ ;

home-slider kerala

കോഴിക്കോട് ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജിലെ ഹോസ്റ്റിലെ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷബാധ, അവശരായ 25 ഓളം വിദ്യാർത്ഥികളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വരുന്നു .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *