കെ.ടി അന്ത്രു മൗലവി അന്തരിച്ചു

home-slider kerala news

വാഗ്മിയും പ്രഭാഷകനുമായ കെ.ടി അന്ത്രു മൗലവി അന്തരിച്ചു

മത വൈജ്ഞാനിക രംഗത്തെന്ന പോലെ വിവിധ ജനകീയ സമരങ്ങളിലും മൗലവി പങ്കാളിയായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *